raudondvario dvaras

Menų inkubatorius

Istorija

Raudondvario dvaro sodybos kompleksas, iškilęs dar XVII a. pradžioje, užimantis 3,8 ha yra įsikūręs Kauno rajone. Šiandien šis kompleksas laikomas vienu įspūdingiausių Lietuvos renesanso architektūros paminklų ir yra gausiai lankomas turistų, užsienio valstybių vadovų, diplomatų, čia vyksta bendruomenių šventės, dailininkų plenerai, koncertai. 2008 m. Kauno rajono savivaldybė nuosavybėn perėmė tuometinio Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos instituto patikėjimo teise valdytą šį valstybės turtą – Raudondvario dvaro sodybos ansamblio pastatus. Nuo tada pradėtos teikti paraiškos galimiems projektams visos sodybos sutvarkymui ir pritaikymui šiandienos poreikiams.

Siekiant tęsti Raudondvario dvaro kultūrinės raiškos tradicijas, sudaryti sąlygas profesionaliojo ir mėgėjų meno kūrėjų sintezei bei kūrybiniais sugebėjimais ir talentu pagrįstos veiklos plėtotei VšĮ „Raudondvario dvaras“ inicijavo projektą, kurio pagrindinis tikslas –Raudondvario dvaro sodybos žirgyno patalpas pritaikyti meno inkubatoriaus veiklai, sukurti palankias sąlygas menininkams kurti ir pristatyti visuomenei savo darbus, plėtoti su menu susijusius verslus. Žirgyno patalpas pritaikius meno inkubatoriaus veiklai buvo išsaugotas kultūros paveldas, sukurtos palankios sąlygos ir infrastruktūra menininkams kurti ir pristatyti visuomenei savo darbus, plėtoti su menu susijusius verslus bei sukurti kitų „gretimų“ verslų kūrimuisi palankias sąlygas. Kultūros paveldo objekte į kūrybinių industrijų procesą įtraukiama ir vietos bendruomenė, čia formuojami jos kultūriniai poreikiai.

Be to, sukurtas verslumo ugdymo centras meno srityje prisidės prie ekonominės-socialinės gerovės didinimo Kauno rajone. Meno inkubatoriaus reikmėms pritaikyta 2085,66 kv. m. patalpų ploto, iš jų rezidavimui (dirbtuvės, studijos, dekoracijų, repeticijų salės) skirta 68% patalpų ploto. Vienu metu čia kurti galės daugiau nei pusšimtis įvairių sričių kūrėjų.

Jaunųjų menininkų ir (ar) SVV subjektų rotacija bus atliekama kas 5 metai. Menų inkubatoriuje, kuris plėtoja scenos, muzikos, fotografijos ir kitas meno sritis, vienu metu reziduos ne mažiau kaip 50 procentų jaunųjų menininkų. Pagal 2013 m. kovo 7 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymą Nr. 4-191 Valstybės planuojamų menų inkubatorių plėtros projektų, siūlomų finansuoti iš Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos paramos lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo VP2-2.2-ŪM-02-V priemonę „Asistentas 2“, patvirtinta bendra projekto vertė 6 590 370,823 Lt (1 908 703,32 Eur), projektas buvo finansuojamas iš Europos Regioninės Plėtros fondo.

XIX a. viduryje Raudondvario dvaro komplekso ūkiniame kieme pastatytos puošnios U raidės plano neogotikinės mūrinės arklidės, su įrengtu žirgynu ir maniežu, po II p. k. veikė kaip  mašinų–arklių nuomos punktas, o 1950 m. jis virto mašinų–traktorių stotimi. Šiandien šios arklidės – tai modernus ir kartu išsaugojęs savo istorinę praeitį architektūros paminklas. Šiuo metu buvusiame žirgyno manieže įrengta šiuolaikinė 500 vietų renginių salė su scena. Dešiniajame priestate veikia parodų salė, kavinė, drabužinė, tarnybinės patalpos, o kairiajame – grimerinės ir karietinė. Antrajame aukšte įrengtos 27 rezidencijos menininkams.

Į šias kūrybines erdves kurti kviečiami jaunieji menininkai ir kūrybinių industrijų smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai. Prioritetas teikiamas Kauno rajone kuriantiems asmenims, tačiau Raudondvario dvaro menų inkubatorius bus atviras ir kitų Lietuvos miestų ir miestelių menininkams bei meno kūrėjams iš užsienio. Visi norintys reziduoti Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje, kviečiami teikti paraiškas.

x